Великото народно събрание (ВНС) е специализирана законодателна институция в България. Тя има разширен състав в сравнение с Обикновеното народно събрание и има изключителни права да решава определен кръг въпроси.

Велико Народно Събрание

Според Търновската конституция от 1879 година само ВНС има право да променя конституцията на страната, да решава въпроси, свързани с промяна в територията, и да избира българския монарх. Приетата през 1947 година Димитровска конституция не предвижда свикването на ВНС, макар че функциониращото по това време VI ВНС продължава да работи до 1949 година. С промяна на Живковската конституция в началото на 1990 година отново е въведена институцията на ВНС. В новата Конституция от 1991 година ВНС има изключителното право да извършва определен кръг конституционни промени, макар че други промени могат да бъдат правени и от Обикновено Народно събрание.

За или ПРОТИВ свикванен а ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ?

Източник: Wikipedia.org