Доходите на домакинствата през първите три месеца на тази година се увеличават. Нарастват обаче и разходите. Работната заплата започва да има все по-голямо значение в общия доход на българските домакинствата през първото тримесечие на тази година.

Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1108 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 15,5%.

Основен източник на доход продължава да бъде работната заплата, която формира 54,4% от общия доход. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2013 г. средно на лице от домакинството са 603 лв., което е с 20,6% повече спрямо същото тримесечие на миналата година.

Работната заплата започва да заема все по-голям процент от доходите ни, като относителният ѝ дял нараства с 2,3% за разглеждания период.magazin

Същевременно през 2012 г. работната заплата формира, по данни на НСИ, 52,7% от общия доход на домакинствата, а през 2011 г. – 51,8%.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход намалява с 3,8 процентни пункта и съставлява 26,4% от него. В номинално изражение през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват само с 1% и достигат 292 лв. средно на лице от домакинство.

През първото тримесечие на 2013 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2012 г. и достигат 71 лева. Същевременно относителният им дял намалява с 0,7 процентни пункта и представлява 6,4% от структурата на общия доход.

От своя страна доходите от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2013 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те намаляват за периода от 37 на 35 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход намалява с 0,7 процентни пункта и представлява 3,2% от неговата структура.

През първото тримесечие на 2013 г. процентът на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва както при предходни периоди и достига 98,9% от него.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1023 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 15,2%.

Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) – 50,8% от всички разходи. Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 9,5% и през първото тримесечие на 2013 г. са 328 лв. средно на лице в домакинството.

Относителният им дял в общия разход намалява с 1,7% и представлява 32% от него през първото тримесечие на 2013 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 170 лв. през първото тримесечие на 2012 г. на 193 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2013 година. Делът им в общия разход остава без особена промяна и е 18,8% от него през първото тримесечие на 2013 година.

Същевременно разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 г. от 54 на 57 лв., а относителният им дял намалява с 0,5 процентни пункта и представлява 5,6% от общия разход.

Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 21,9% и достигат 113 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0,6% процентни пункта и е 11% от общия разход на домакинствата през 2013 година.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6% и през първото тримесечие на 2013 г. възлизат на 41 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4%, което е с 0,4 процентни пункта по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2012 година.

Увеличават се и разходите за облекло и обувки. През първото тримесечие на 2013 г. те са 29 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 2,8%, което е с 0,2 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2012 г.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на зеленчуци – от 7,9 на 8,8 кг, и на кисело мляко – от 6,4 на 6,6 кг. По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 26,2 на 24,2 кг, и на месо – от 8,4 на 7,9 кг.

Източник:inews.bg